Algemeene Verkoopvoorwaarden

Artikel; 1. Voorwoord

Deze Algemeene Verkoopvoorwaarden zijn juridisch bindend voor, aan de ene kant, Chaussures Dusart, geregistreerd op Banque Carrefour des Entreprises van Belgie met nummer BE 0416.323.109, met hoofdkantoor in Waver, hierna met handelsnaam "Chaussures Dusart" genoemd, en aan de andere kant, personen die een aankoop willen doen via de website van Chaussures Dusart ( beschikbar via http://www.chaussuresdusart.be), hierna genoemd de "gebruiker".

Artikel 2. Terminologie

Diensten aangeboden door Chaussures Dusart op haar website worden hierna "producten" genoemd, elke persoon die gebruik wenst te maken van deze producten en tevreden is met de Allgemene Verkoopvoorwaarden wordt hierna de "klant" genoemd. Elke onderneming, die Chaussures Dusart opdracht heeft gegeven om producten te verkopen die eigendom zijn van deze onderneming, wordt hierna de"leverancier" genoemd. Elke bestelling die door een klant wordt uitgevoerd in de beschreven voorwaarden, wordt hierna de "bestelling" genoemd.

Artikel ". Registratie van persoonlijke gegevens

Elke persoon, individu of bedrijf, die zich registreerd tijdens een bezoek op de website http://www.chaussuresdusart.be als een potentiele contractspartij van Chaussures Dusart ,zal via deze registratie zijn persoonlijke gegevens aan Chaussures Dusart meedelen. Registratie impliceertde uitdukkelijke toestemming dat registratiegegevens in de database van Chaussures Dusart kunnen worden behandelt. Alleen individuele of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen zich registreren. Tijdens het registratieproces ontvangt de persoon, individu of bedrijf, een identificatienummer en kiez een wachtword, dat door Chaussures Dusart wordt gevalideerd. Deze informatie wordt door Chaussures Dusart bevestigd in een recapitulerende e-mail aan de klant. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, veiligheid, en correct gebruik van het identificatienummer en het wachtword. Elk gebruik van het identificatie-nummer en wachtwoord van en bepaalde klant zal worden beschouwd als gebruik door deze klant zelf. Chaussures Dusart kan het gebruik van een id-nummer of wachtwoord onmogelijk maken, voorlopig of permanent, als een klant schijnbar niet akkoord gaat met een of meerdere voorwaarden van de huidige Allgemene Voorwaarden. De verwerking van persoonlijke gegevens in de database van Chaussures Dusart dient voor de klanten-administratie, het beheer van de facturatie en leveringen, de facturatie van diensten, materieel of immaterieel, verificatie van solvabiliteit, persoonlijke service en reclame, en marketing

Artikel 4. Bescherming van privacy (wet van 8.12.1992)

Principes met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens In principe,is toegang tot informatie op of via de site mogelijk zonder de noodzaak om persoonlijke gegevens, te registreren, zoals naam, post of e-mail adres. Buitengewoon, om aanvullende diensten te verkrijgen ( vraag om informatie,reservatie, klantzone, abonnement op nieuwsbrieven), is het mogelijk dat persoonlijke informatie, bijzonder contactgegevens, nodig zijn. In dit geval wordt de gebruiker voraf op de hoogde gebracht; de gegevens worden verwerkt volgends richtlijn 2002/58/CE, in relatie tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Concreet betekend dit: Uw persoonlijke gegevens moeten alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de redenen die zijn opgegeven tijdens het versamelproces. U hebt, op elk moment, het recht op toegang tot en wijziging/correctie van gegevens, evenals het recht op oppositie, om hun exactheid te verifieren, en eventuele fouten te laten corrigeren. Ga naar klantenbeheer voor eventuele wijzigingen in uw contactgegevens. Gebruik van informatie over browsen voor statistische doeleinden Terwijl u de website bezoekt, verzamelen de servers automatisch de volgende gegevens °Het IP-adres das is toegewesen tijdens uw verbinding ° De datum en tijd van toegang tot de website ° De bezoekte paginas ° Het tyoe browser dat wordt gebriukt ° Het platform en/of het exploitatiesysteem dat op uw computer is geinstalleerd ° De zoekmachine evenals zoekwoorden die worden gebruikt om de site te vinden Deze informatie wordt alleen bewaard om het aantaal bezoekers van de verschillende secties van de site te meten, en om verbeteringen te kunnen installeren. Gebruik van cookies. Met het doel om het browsen op de site te vermakkelijken en om technisch beheer te optimaliseren, kan Chaussures Dusart nu en dan cookies gebruiken. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een later bezoek aan de dezelfde site. Het kan niet worden gelezen door een andere site maar uitsluitend door degene die het heeft gemakt. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, bijvorbeld om vorkeuren voor een bepaald soort informatie te registreren, waardoor het niet nodig is om elk type te herhalen tijdens elk bezoek op de website. De meeste "cookies" functioneren slechts voor de dur van een bezoek. Geen van hen bevat informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen, per telefoon, e-mail of post. U kunt uw browser ook zodanig configureeren dat deze u op de hoogde stelt telkens wanneer een "cookie" wordt aangemaakt of zo, om registratie ervan te voorkomen

Artikel 5. Modaliteiten van prijzen

Alle informatie met betrekking tot producten , met name bezorgkosten en garantie, evenals prijzen zijn te vinden in het beschrijvende bestand van elk product De verkoopprijs van elk product vertegenwoordigd op de website van Chaussures Dusart in in Euro en is een prijs inclusief BTW (waar van toepassing), exclusief eventuele bezorgkosten en mogelijke garanties. De prijzen op uw bestelling na validatie en registratie zijn vast en definitief; als de prijzen een paar dagen na de besteldatum dalen, wordt het verschil in geen geval terugbetaald; als de prijzen stijgen, blijft de prijs aangegeven op de bestelling ongewijzigd. Verkoop exclusief BTW, voor degenen die niet vatbaar zijn voor BTW, worden alleen toegelaten als noodzakelijke relatieve documenten werden verstrekt alvorens te bestellen. Het bedrag van de bezorgkosten wordt automatisch berekend in verhouding tot elke bestelling ;dit staat vermeld op het bestellingsoverzicht voor definitieve registratie. De door de kooper betaalde prijs, hierna de totale prijs genoemd, wordt ook uitdrukkelijk als zodanig aangeduid, in de loop van het daadwerkelijke bestelproces. Voor vragen over prijsmodaliteiten kan de klant dit per e-mail aanvragen bij Chaussures Dusart

Artikel 6. Heffingen en voorwaarden

Producten worden van Chaussures Dusart verzonden naar het door de klant opgegeven adres

Artikel 7. Modaliteiten van bestellingen

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt 7.1. Beschrijving van producten Producten verkocht door Chaussures Dusart zijn conform de beschrijving en presentatie in de catalogus. Ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen kunnen er kleine fouten in deze catalogus voorkomen. In geen geval kan Chaussures Dusart hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 7.2. Beschikbaarheid van producten De meeste producten zijn op voorraad. Als bepaalde onderdelen van een bestelling niet op voorraad zijn, wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en Chaussures Dusart zoekt een minnelijke schikking. (Bijvoorbeld terugbetaling van artikelen die niet op voorraad zijn of vervanging door ten minste gelijkwaardige producten.) 7.3. Importbeperkingen Het is aan de klant om informatie in te winnen bij lokale autoriteiten in zijn/haar land over mogelijke importbeperkingen of het gebruik van diensten die hij/zij van plan is te bestellen De klant zal begrijpen dat producten technologieen of programma's kunnen bevatten die worden beheerst door exportcontroles van de Verenigde Staten of de Europese Unie, evenals door de wetten van de landen waarnaar ze worden geleverd De klant moet de geldende wetten respecteren. Producten mogen niet worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan gebruikers of landen die aan beperkingen zijn onderworpen, of degenen die ze zouden kunnen gebruiken in een context van massale vernietiging of genocide. De klant moet verwijzen naar geldende voorschriften, die regelmatig varieren, afhankelijk van de producten. 7.4. Stappen om een contract de sluiten Tijdens de eerste Internetbestelling moet elke nieuwe klant een "klantaccount" en een "login" aanmaken, an zal er een wachtoord worden aangevraagd. Tijdens elke validatie van een bestelling wordt de klant naar zijn/haar account geleid via een beveiligde verbinding, die de bestelling samenvat Bestellingen worden pas definitief geregistreerd na mededeling van de nodige informatie en definitieve validatie. Zodra de klant heeft geregistreerd en een betaalmethode heeft gekozen, wordt de verkoop als beeindigd beschouwd (overeenkomst met merchandise en prijs). De onvangst van een bestelling wordt bevestigd door een automatisch gegenereerde e-mail naar het adres dat de klant heeft opgegeven bij het aanmaken van het account. Contactuele informatie zal worden gegeven in een bevestiging, met een zamenvatting van alle relatieve details, ten laatste op het moment van levering. Chaussures Dusart behoudt zich het recht voor om een bestelling door een klant te annuleren of te weigeren, die het voorwerp is van een geschil met betrekking tot een betaling van een eerdere bestelling. 7.5. Bestellings-annulering Elke bestelling doorgegeven op Chaussure Dusart's website wordt automatisch geannuleerd als er geen betaling is ontvangen. Om een bestelling te annuleeren, doe dit door contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon, met vermelding van de factuurnaam op de bestelling en het bestelnummer Als de bestelling al is afgerond, is en annulering allen mogelijk als he pakket dat door Chaussures Dusart is verzonden niet wordt geaccepteerd zonder het te openen. Er wordt gespecificeerd dat zakelijke klanten een bestelling niet eenzijdig kunnen annuleren, zonder toestemming van Chaussures Dusart .Bovendien wordt elke bestelling die rechtstreeks door een koper of via representatieve agenten wordt ontvangen, is jurdidisch bindend voor de verkooper alleen na onvangst van de schriftelijke aanvaarding.

Artikel 8. Modaliteiten van betaling

Betalingen moeten in Euro worden dedaan, hetzij via een beveiligde internetbetaling hetzij via een bankoverschrijving. Factuuren zijn betaalbar op het moment van het doorgeven van de bestelling, tot Chaussures Dusart. Bankgegevens NAAM: CHAUSSURES DUSART SA ADRES: Rue du Commerce 18, 1300 Waver (Belgie) IBAN: BE19 2710 0841 7612 BIC: GEBABEBB Aub, vermeld bij elke communicatie uw bestelnummer en de besteldatum Elke claim met betrekking tot een factuur moet binnen de 10 kalenderdagen na onvangst van de betreffende factuur aan Chaussures Dusart worden geadresseerd..

Artikel 9.Opzeggingsrecht

De koper heeft het recht om de verkoper op te hoogte te brengen van een annuleering van een aankoop, zonder boetes en zonder opgaaf van reden, binnen 14 werkdagen na de leveringsdatum van de product. Kennisgeving door de koper moet gebeuren door gebruik te maken van ons annuleringsformulier. Door dit te respecteren evenals de bovengenoemde tijdslimie, zal de koper een retourauthorisatienummer ontvangen. In het geval van retourneerpakketten, na te hebben verwittigd Chaussures Dusart binnen de hiervoor vermelde tijdslimiet, zijn de retourkosten altijd ten laste van de klant .De klant moet elk teruggestuurd artikel met de best mogelijke zorg beschermen. In het geval van ongeldige terruggaven behoudt Chaussures Dusart zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren. Voor vragen over annuleeringsmodaliteiten kan de klant per e-mail na info@chaussuresdusart.be om details vragen

Artikel 10. Garanties

Conform artikel 1649 quater van de burgerlijk wetboek, de koper bedoeld in artikel 1649 bis van de burgerlijk wetboek (dat wil zeggen een particuliere klant in de zin van deze dispositie) recht op een wettelijke garantie met betrekking tot elk gebrek, dat kan bestaan op de moment van aflevering van goederen en dat kan verschijnen binnen een tijdslimiet van 2 jaar na levering. Onder voorbehoud van het vermoeden bedoeld in artikel 1649 quater, lid 4, van de burgerlijk wetboek ("het gebreek aan overeenstemming dat verschijnt binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt verondersteld te hebben bestaan bij aaflevering") is het aan de koper om te bestaan van een verzuim te bewijzen bij aflevering, bij het opleggen van een termijn van 6 maandenen tot met einde van het tweede jaar. De koper is verplicht om de verkoper per aangetekende brief op de hoogte te stellen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen 2 maanden vanaf de datum warop de koper de gebrek heeft opgemerkt. Bij niet-naleving van deze kennisgevingstermijn, verliest de koper zijn recht op aanspraak op garantie. In het geval dat Chaussures Dusart formeel de goede reden voor een claim accepteerd, verbind Chaussures Dusart zich ertoe om het defecte onderdeel van een artikel de kortst mogelijke tijd te vervangen. In het geval van zichtbare schade( gebroken glas, ontbrekende delen, enz.) dient de klant reserve uit te drukken, onmiddelijk op het moment van aflevering, bij gebreke hiervan zal geen enkele klacht dienaangaande later worden aanvaard. De klant moet ook onverwijld en binnen een tijdbestek van 5 dagen na levering Chaussures Dusart schriftelijk op te hoogte stellen

Artikel 11. Veraantwoordelijkheid

Chaussures Dusart SA, onder de handelsnaam van Chaussures Dusart, heeft voor elke stap van toegang op de website, voor elke bestelling, levering of service na verkoop, alleen de verplichting van middelen. De veraantwoordelijkheid van Chaussures Dusart zal, in overeenstemming met de jurisdictie, niet worden gebruikt door enig ongemak of schade inherent aan internetgebruik, met name een onderbreking van de service, externe inbraak of the aanwezigheid van internetvirussen, of enige gebeurtnissen veroorzaakt door overmacht. Chaussures Dusart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige soort schade, materieel, immaterieel, of fysiek, die kan voortvloeien uit een storing of verkeerd gebruik van de op markt gebrachte producten, hetzelfde geldt voor mogelijke wijzigingen vaan producten door leveranciers. Die veraantwoordelijkheid van Chaussures Dusart is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en wordt niet in beslag genomen door eenvoudige fouten of weglatingen, die mogelijk zijn ondanks alle voorzorgsmaatregelen die zijn genomen in de presentatie van producten Chaussures Dusart kan niet veraantwoordelijk worden gehouden jegens een klant of een derde partij voor enige indirecte schade, voor geen verlies van zaken, winst of omzet, op welke manier dit ook gebeurde. Zonder de voorgaande paragrafen te beperken, mag die veraantwoordelijkheid van Chaussures Dusart binnen de voorwaarden van de huidige Algemene Voorwaarden niet hoger zijn dan het equivalent van bedragen die betaald of betaalbar zijn met betrekking tot die transactie die aan de oorsprong ligt van de veraantwoordelijkheid, ongeacht de reden of soort van relatieve actie. Chaussures Dusart kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitvoeren van een bestelling als gevolg van uitverkochte items of niet-beschikbaarheid van artikelen als gevolg van overmacht, verstoring of industriele actie, geheel of gedeelijk, van post-, transport-, of communicatiediensten, als gevolg van overstromingen of brand. Chaussures Dusart verbindt zich ertoe om informatie die door klanten op de website wordt gegeven niet aan derden betekend te maken, dit blijft vertrouwelijk. Informatie zal alleen worden gebruikt door interne diensten voor de behangeling van bestellingen een om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, zij het dat dit informatieve brieven/e-mails zijn of om de website te personaliseren volgens door de klanten aangegeven voorkeuren. Chaussures Dusart kan geconsolideerde statistieken over klanten, verkopen in het algemeen, structuren in verband met uitwisselingen met betrek tot informatie op de website, aan derden van vertrouwen meedelen, maar geen persoongegevens. Chaussures Dusart verkoopt, verhandelt of verhuurt geen informatie over zijn klanten aan derden.

Artikel 12 Auteursrechten

Juridische informatie - Voorwaarden voor gebruik van de website Gebruik van de website is onderworpen aan de naleving van de bovengenoemnde algemene voorwaarden. Door toegang te nemen tot de site, verklaart de klant deze Algemene Voorwaarden voor de gebruik van de site te hebben erkend en aanvaard, zonder enige reserve. Kwaliteit van informatie en service, beperking van verantwoordelijkheid Hyperlinks op het websiteportaal van Chaussures Dusart, die gebruikers naar andere websites verwijzen, implicieren niet de veraantwoordelijkheid van Chaussures Dusart voor de inhoud van deze sites, de klant zal zich moeten houden aan de respectievelijke gebruiksvoorwaarden. Recht op intellectueel eigendom Teksten, lay-out en andere integrale delen van de site worden beschermd door auteursrecht, of in het geval van de database door specifieke wetten. Alle elementen zijn eigendom van Chaussures Dusart, of, in voorkomend geval, van een derde van wie Chaussures Dusart de benodigde autorisatie heeft verkregen. Tenzij anders overeengekomen, kan tekstuele of gecoderde informatie die op de website wordt weergegeven kostenloos worden gebruikt, mar door de bron te vermelden en nooit voor commerciele of reclamedoeleinden. Aan de andere kant is elke reproductie van deze informatie van een commerciele of publicitaire aard, evenals reproductie van andere integrale elementen van de site, zoals grafische lijnen, afbedeelingen, geluiden of computertoepassingen, strict verboden zonder vorafgaande toestemming . Een dergelijk verzoek moet worden geadresseert aan Chaussures Dusart. Creatie van hyperlinks naar de site Chaussures Dusart machtigt zonder vooraafgaande toestemming "surface-linking" die verwijzen naar de startpagina van het sitepoortaal of een andere pagina in het algemeen. Integendeel, het gebruik van elke technologie die erop gericht is het site-portaal geheel of gedeeltelijk op een internetsite te plaatsen door de exacte oorsprong van de informatie, of slechts gedeeltelijk, te maskeren of die kan leiden tot verwarring over de oorsprong van de informatie, zoals inlijsten of invoegen ("framing of in-lining"), vereist de expliciete toestemming door Chaussures Dusart.

Artikel 13 Volledigheid

In het hypothetische geval dat een van de clausules van het huidige contract door een verandering in wetgeving, reglementering of een wettelijke beslissing,nietig zou worden, zal dit in geen geval de geldigheid en naleving van de huidige Algemeene Verkoopvoorwaarden beinvloeden

Artikel 14. Looptijd

De huidige algemene Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode dat Chaussures Dusart online diensten aanbiedt.

Artikel 15. Bewijs

Gecomputeriseerde registers, die in de computersystemen van Chaussures Dusart en haar zakenpartners worden bewaard in redelijke veiligheidsomstandigheden worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen die hebben plaatsgevonden tussen de verkoper en de koper. De Algemene Voorwaarden die op de website worden vermeld, zijn alleen van toepassingop leveringen op belgische en luxemburggebieden. Artikelen verkocht door Chaussures Dusart zijn conform de beschrijving en presentatie in de catalogus. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnenfouten in de catalogus voorkomen. Chaussures Dusart kan in geen geval veraantwoordelijk worden gehouden voor dit.

Artikel 16. Behoudt en Archivering van transacties

Archivering van orderopgaven en facturen gebeurt op eenbetrouwbar en duurzam medium, in de vorm van eenechte en duurzame kopie.

Artikel 17. Toepasselijke wetten en competenties

De huidige Generale Voorwaarden worden beheerst door de Belgische wet. In geval van geschillen dient de klant in eerste instantie contact opnemen met Chaussures Dusart SA om een minnelijke oplossing te verkrijgen. Bij gebreke daarvan zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant bevoegd, ongedacht de plaats van levering en de geaccepteerde betalingswijzen.